Savjetodavne usluge s podru?ja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okoli?em (ISO 14001)
- Upravljanje sigurno??u hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurno??u na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje dru?tvenom odgovorno??u (SA 8000)
- Upravljanje sigurno??u informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Pra?enje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001
 
     
     
     
 
Sustav upravljanja zdravljem i sigurno??u na radu?
OHSAS 18001

OHSAS 18001 propisuje zahtjeve u podru?ju upravljanja zdravljem i sigurno??u na radu koji tvrtkama omogu?uje kontrolu vlastitih rizika u podru?ju zdravlja i sigurnosti na radu te unapre?enje radnih uvjeta.

U strukturi je kompatibilan sa ISO 9001 i ISO 14001 te se mo?e integrirati u zajedni?ki sustav upravljanja. OHSAS 18001 primjenjiv je na tvrtke svih veli?ina bez obzira na podru?je djelatnosti.

Uvedeni sustav donosi prednosti:

  • Prepoznavanje rizika, smanjenje ozljeda i odsutnosti s rada
  • Poma?e upravljanju rizicima ?tetnim za zdravlje i sigurnosti na radu
  • Osigurava povjerenje zaposlenika i klijenata
  • Uskla?enost sustava sa zakonskim propisima
  • Znatno podi?e ugled tvrtke na tr?i?tu


 
   
   
Air hair extensions bangs human hair extensions can also be decorated with clip in hair extensions style, and because of the lightness of the air bangs, it also shapes the delicate texture of this hair extensions uk bangs!

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovi?a 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434   e-mail: info@filikon.hr