Savjetodavne usluge s podru?ja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okoli?em (ISO 14001)
- Upravljanje sigurno??u hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurno??u na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje dru?tvenom odgovorno??u (SA 8000)
- Upravljanje sigurno??u informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Pra?enje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001
 
     
     
     
 
Sustav upravljanja okoli?em prema normi HRN EN ISO 14001

Ekolo?ka svijest i o?uvanje okoline su temelj poslovanja svake uspje?ne tvrtke.
Svrha ovih temelja je pobolj?anje ekonomskih i ekolo?kih uvjeta danas za bolje sutra budu?ih generacija.

?ISO 14001 danas je najra?irenije me?unarodno prihva?eni standard za upravljanje okoli?em, koji je primjenjiv na svaku organizaciju.

Uz pomo? sustava upravljanja okoli?em prema normi ISO 14001 tvrtka se usmjerava prema o?uvanju i stalnom pobolj?avanju odnosa s okoli?em.
Uspostavljan sustav upravljanja okoli?em poduzetnicima, upravama i dioni?arima jam?i da su sva pitanja upravljanja okoli?em, koja su u svezi s njihovom djelatno??u pod budnim nadzorom.

Tvrtka koja uvodi sustav upravljanja okoli?em prema normi ISO 14001 obvezuje se primjenjivati zahtjeve upravljanja okoli?em koji su definirani normom te tako svesti potencijalono negativne utjecaje svih poslovnih aktivnosti vezanih uz okoli?? na najmanju mogu?u mjeru.

 
   
   
To make the hair extensions bangs to modify a long straight hair wigs style, then this long straight hair style, after the high ponytail human hair extensions, hair extensions uk bangs modified long straight hair, more cute and charming.

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovi?a 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434   e-mail: info@filikon.hr