Savjetodavne usluge s podru?ja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okoli?em (ISO 14001)
- Upravljanje sigurno??u hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurno??u na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje dru?tvenom odgovorno??u (SA 8000)
- Upravljanje sigurno??u informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Pra?enje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Schema 761/2001
 
     
     
     
 
Sustav upravljanja dru?tvenom odgovorno??u
prema normi SA 8000

Uspostavom sustava upravljanja dru?tvenom odgovorno??u (SA 8000) tvrtka se obvezuje na po?tovanje i za?titu ljudskih prava
SA 8000 komplementaran je sustav jer nadopunjava zahtjeve normi ISO 9001 stvaraju?i okvir za upravljanje radnom okolinom i dobavlja?ima.

After the hair extensions bangs of the air bangs have been created, this straight human hair extensions style is shaped into a more beautiful and moving texture, and because the hair extensions uk are created after the bangs, the clip in hair extensions bangs shape your more exquisite charm!

Uvedeni sustav donosi prednosti:

  • Osigurava uskla?enost s globalnim normama
  • Pove?ava ugled i vjerodostojnost tvrtki na tr?i?tu
  • Smanjuje rizik od mogu?ih sudskih procesa
  • Pove?ava lojalnost zaposlenika, klijenata i poslovnih partnera
  • Ja?a konkurentnost na me?unarodnoj razini

 

 
   
   

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovi?a 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434    e-mail: info@filikon.hr