Savjetodavne usluge s podru?ja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okoli?em (ISO 14001)
- Upravljanje sigurno??u hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurno??u na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje dru?tvenom odgovorno??u (SA 8000)
- Upravljanje sigurno??u informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Pra?enje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Schema 761/2001
 
     
     
     
 
Sustav upravljanja dru?tvenom odgovorno??u
prema normi SA 8000

Uspostavom sustava upravljanja dru?tvenom odgovorno??u (SA 8000) tvrtka se obvezuje na po?tovanje i za?titu ljudskih prava
SA 8000 komplementaran je sustav jer nadopunjava zahtjeve normi ISO 9001 stvaraju?i okvir za upravljanje radnom okolinom i dobavlja?ima.

Uvedeni sustav donosi prednosti:

  • Osigurava uskla?enost s globalnim normama
  • Pove?ava ugled i vjerodostojnost tvrtki na tr?i?tu
  • Smanjuje rizik od mogu?ih sudskih procesa
  • Pove?ava lojalnost zaposlenika, klijenata i poslovnih partnera
  • Ja?a konkurentnost na me?unarodnoj razini

 

 
   
   

粉嫩公主酒酿蛋通过现代科技改良丰胸产品,创新加入了泰国丰胸圣品野葛根提取物,利用国家冻干技术,最大程度的保留了其食物的活性丰胸粉嫩公主酒酿蛋,只针对女性胸部发育研究,效果较之传统酒酿蛋好三倍不止丰胸产品排行榜。粉嫩公主酒酿蛋的配方用料都是经过机构的安全检测认定丰胸产品酒酿蛋,有官方给出的证明,丰胸效果更有保障。
Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovi?a 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434    e-mail: info@filikon.hr