Kroz višegodišnje iskustvo naših savjetnika u sustavima upravljanja razvili smo niz praktičnih i korisnih seminara koji polaznicima omogućuju bolje razumijevanje i lakšu primjenu sustava upravljanja u vlastitim poduzećima.

Nudimo seminare otvorenog tipa i seminare pripremljene za pojedina poduzeća (in house, tailor made). Prednost in house seminara je u tome što svoje seminare prilagođavamo organizaciji u kojoj radimo seminar (radimo na primjerima iz Vaše prakse i govorimo djelatnosti kojom se poduzeće bavi) što u značajnoj mjeri olakšava razumijevanje tematike od strane polaznika seminara.

 
Također kod formiranja grupa za seminare otvorenog tipa nastojimo polaznike grupirati po djelatnostima kojima se njihove organizacije bave.

 
U segmentu edukacije posebno valja naglasiti suradnju s mađarskom tvrtkom Valid Group (link) iz Budimpešte. Specijalnost Valid Groupa su edukacije vezano na procesno upravljanje i reinženjering procesa, seminari vezani na standarde kvalitete u autoindustriji i soft skills seminari (ljudski potencijali, komunikacije, pregovaračke vještine i sl.)

 
Seminare nudimo u svim područjima u kojima Filikon daje savjetodavne usluge (kvaliteta, okoliš, sigurnost, hrana, društvena odgovornost), glavne grupe seminara:
  1. Uvodni seminari (upoznavanje sa normama)
  2. Seminari za interne auditore
  3. Integrirani sustavi upravljanja itd.
 
 

 


Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovića 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434      e-mail: info@filikon.hr