Savjetodavne usluge s podru?ja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okoli?em (ISO 14001)
- Upravljanje sigurno??u hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurno??u na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje dru?tvenom odgovorno??u (SA 8000)
- Upravljanje sigurno??u informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Pra?enje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001
 
     
     
     
 
Sustav uspostave zdrastvene ispravnosti hrane prema HACCP principima i Codex Alimentariusu

HACCP je preventivni sustav za osiguranje zdrastvene ispravnosti hrane zasnovan na primjeni ispravnih tehnolo?kih procesa i njihovoj kontroli te nadzoru cijelog sustava.

Primjenjiv je u svim procesima proizvodnje, pripreme, poslu?ivanja i distribucije hrane.

Uvedeni sustav donosi prednosti:

  • Uvo?enjem sustava zadovoljeni su osnovni sanitarno – tehni?ki uvjeti
  • Postoji adekvatan sustav odr?avanja higijene
  • Pru?a ve?e pouzdanje u ispravnost proizvoda
  • Smanjuje proizvodne gubitke
  • Manji tro?kovi

 

 
   
   

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovi?a 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434    e-mail: info@filikon.hr
If it is such a hair extensions with a wig, the bangs hairstyle, and the long straight hair wigs hairstyle that matches the back is more delicate and beautiful, and the hair extensions uk bangs can also shape the charm of the human hair extensions uk princess.