Savjetodavne usluge s podru?ja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okoli?em (ISO 14001)
- Upravljanje sigurno??u hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurno??u na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje dru?tvenom odgovorno??u (SA 8000)
- Upravljanje sigurno??u informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Pra?enje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001
 
     
     
     
 
EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001

EMAS je alat upravljanja za tvrtke i ostale organizacije sa svrhom ocjenjivanja, izvje??ivanja i pobolj?anja okoli?nih pokazatelja. EMAS je otvoren za sve ekonomske sektore uklju?uju?i javna poduze?a i uslu?ne servise.

Izrada izvje??a o okoli?u jedan je od klju?nih zahtjeva EMAS Regulative.
Organizacija treba uzeti u obzir i osigurati informacije koje trebaju zainteresiranim stranama.

Otvorenost i periodi?ko osiguranje informacija o utjecajima na okoli? su klju?ni ?imbenici koji razlikuju EMAS od ostalih Sustava upravljanja okoli?em.

Prednosti uvo?enja EMAS-a:

  • Odgovor na sve ve?a o?ekivanja i pritiske za verificiranim izvje??ima tvrtki o okoli?nim preformansama
  • Smanjeni tro?kovi u odnosu na reaktivni management
  • Dodana vrijednost
  • Nove poslovne mogu?nosti
  • Unaprije?en kredibilitet i povjerenje
 
   
   
Girls who want to have long remy hair extensions flutter may wish to try this hair extensions. Straight hair has become the most popular hairstyle in autumn and winter this year. This casual straight clip in hair extensions style is decorated with exquisite facial features and also shows a hair extensions uk unique femininity.

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovi?a 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434   e-mail: info@filikon.hr